کارخانه کشتی سازی بوشهر


كارخانه با مساحت در حدود 166.000 متر مربع با ديوار ساحلی به طول بيش از 250 متر و حداقل عمق آب 5/4 متر می باشد که قابليت به آب اندازی و بالا آوردن انواع شناورهای فلزی با حداكثر ظرفيت 600 تن به وسيله سينكروليفت ( Syncrolift ) و با ظرفيت پارکينگ 15 شناور می باشد.