کارخانه سکو سازی فراساحل بوشهر


کارخانه سکوساز بوشهر در نزديکی کارخانه کشتي سازی و جزيره صدرا به مساحت بيش از 400 هزار متر مربع با 200 متر ديوار ساحلی و عمق آب 6 متر و همچنین کارگاه های مدرن مجهز به سيستم بارگيری سکوها شامل 6 خط ريل هر کدام بطول150متر به ظرفيت1200 تن و سيستم لغزشی ( Skidding ) بارگيری به ظرفيت 3500 تن می باشد.