پروژه پل میانگذر ارومیه

پل ميانگذر درياچه اورميه

عنوان پروژهپل ميانگذر درياچه اورميه
کارفرماشركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل (معاونت ساخت و توسعه آزاد راه ها)
زمينه فعاليت پروژهخشکی
نوع قراردادمهندسي، خريد و ساخت واجرا
تاريخ شروع پروژه مهر ماه 1383
تاريخ پايان پروژهاسفند 1392
موقعيت مكاني پروژهاستان آذربايجان غربي- درياچه اورميه
پيشرفت پروژه%99.95
شرح خلاصه پروژه

طرح و ساخت ميانگذر درياچه اورميه كه شامل مطالعات مهندسي، مهندسي پايه ، مهندسي تفصيلي، تهيه مواد و تجهيزات، اجرا و ساخت پل اصلي، پل آبگذر و اصلاح خاكريز است. پل بزرگ مياني 1706 متر طول و 24 متر عرض مي باشدكه ساحل غربي خاكريز موجود در درياچه اورميه را به ساحل شرقي متصل مي كند و باعث كاهش فاصله ارتباطي بين تبريز و اورميه از 265 كيلومتر به حدود 130 كيلومتر مي گردد. پل اصلي شامل دو مسير رفت و برگشت جداگانه سواره رو هر كدام به عرض مفيد 9.5 متر و يك مسير راه آهن به عرض مفيد 5 متر مي باشد. پل داراي 33 دهانه بوده كه پل اصلي شامل يك دهانه 100 متري، 12 دهانه 70 متري، 6 دهانه 55 متري و پل دسترسي شامل 10 دهانه 28 متري، 2 دهانه 26.8 متري و پل انتقالي شامل 2 دهانه 50 متري مي باشد.

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

پل ميانگذر درياچه اورميه