پروژه نصب سوپر استراکچر شناور ایران اراک

پروژه توسعه میدان نفتی سلمان

عنوان پروژه پروژه نصب سوپر استراکچر شناور ایرن اراک
موقعيت مكاني پروژهخليج فارس
شرح خلاصه پروژه

نصب Super Straucture شناور ایران اراک با ابعاد 17 × 18 × 23 و به وزن 600 تن