پروژه میدان نفتی بهرگانسر

پروژه میدان نفتی بهرگانسر

عنوان پروژهپروژه میدان نفتی بهرگانسر
کارفرما شرکت نفت فلات قاره ایران
موقعيت مكاني پروژهخليج فارس - پارس جنوبی
شرح خلاصه پروژه

پروژه شامل حمل و نصب سكوي توليد (PP: Production Platform) به وزن 1300 تن و يك سكوي مسكوني (LQ: Living Quarter) به وزن 2500 تن مي گرديد