کارخانه سکو ساز بوشهر پایگاه شناوران

کارخانه سکوساز بوشهر در نزديکی کارخانه کشتي سازی و جزيره صدرا به مساحت بيش از 400 هزار متر مربع با 200 متر ديوار ساحلی و عمق آب 6 متر و همچنین کارگاه های مدرن مجهز به سيستم بارگيری سکوها شامل 6 خط ريل هر کدام بطول150متر به ظرفيت1200 تن و سيستم لغزشی ( Skidding ) بارگيری به ظرفيت 3500 تن می باشد.

عنوان پروژه توسعه فاز 13 پارس جنوبی
کارفرما شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
تعداد چاه38 حلقه
تعداد سکوهای دريائی4 سکو هر يک جهت توليد 500 ميليون استاندارد فوت مکعب در روز
خطوط لوله درياييمشخص نشده
خط لوله اصلیدو خط 32 اینچی
موقعيت مكاني پروژهمنطقه عسلویه
محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه50 ميليون استاندارد متر مكعب در روز گاز تصفيه شده.
1/1 ميليون تن در سال گاز مايع جهت صادرات.
77 هزار بشكه در روز ميعانات گازي جهت صادرات.
يك ميليون تن در سال گاز اتان جهت تامين خوراك پتروشيمي
پيشرفت پروژهگوگرد (محصول جانبي فرآيند شيرين سازي گاز) 400 تن در روز جهت صادرات
شرح خلاصه پروژه

کارخانه سکوساز بوشهر در نزديکی کارخانه کشتي سازی و جزيره صدرا به مساحت بيش از 400 هزار متر مربع با 200 متر ديوار ساحلی و عمق آب 6 متر و همچنین کارگاه های مدرن مجهز به سيستم بارگيری سکوها شامل 6 خط ريل هر کدام بطول150متر به ظرفيت1200 تن و سيستم لغزشی ( Skidding ) بارگيری به ظرفيت 3500 تن می باشد.