پروژه توسعه میدان نفتی سلمان

پروژه توسعه میدان نفتی سلمان

عنوان پروژهپروژه توسعه میدان نفتی سلمان
کارفرماPEDCO
موقعيت مكاني پروژهخليج فارس
شرح خلاصه پروژه

اين پروژه مشتمل بر حمل و نصب 5 زيرسازه PP3, KPP, LQ3, FPP, GLP و بارگيري، حمل و نصب 7 روسازه PP3, KPP, LQ3, GLP, 2SKA,B, 2SKC و چهار پل 2SKA,B & C, FPP در عمق هاي 20 تا 40 متري مي گرديد.