نفتکش 4800 تنی ایران نکا

نفتکش 4800 تنی ایران نکا

عنوان پروژهنفتکش 4800 تنی ایران نکا
کارفرماشرکت ملی نفتکش ایران
زمينه فعاليت پروژهکشتي سازي
نوع قراردادEPC
تاريخ پايان پروژه1377
موقعيت مكاني پروژهکارخانه دریای خزر
پيشرفت پروژه%100
شرح خلاصه پروژه

طول كامل= 112/6 متر

–  عرض= 15/9 متر

–  ارتفاع ساختمانی= 6/5 متر

–  آبخور= 4/5 متر

–  سرعت= 12 گره دریایی

–  خدمه= 18 نفر

–  قدرت موتور= 950×2  كيلووات

–  ظرفیت بار قابل حمل= 4800 تن

–  موسسه رده بندی= لویدز انگلستان

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

نفتکش 4800 تنی