پروژه توسعه و نوسازی میدان رشادت 2

عنوان پروژه توسعه فاز 13 پارس جنوبی
پيشرفت پروژه%19.0
شرح خلاصه پروژه

انتقال تجهیزات بر روی سکوی FYB، نصب وراه اندازی تاسیسات منطقه دریایی فروزان و اسکان و جابجایی پرسنل تا سکو