سكوي حفاري خود بالابر ايران خزر

سكوي حفاري خود بالابر ايران خزر

عنوان پروژهسكوي حفاري خود بالابر ايران خزر
کارفرما شرکت ملي نفت ايران
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
نوع قراردادEPC
تاريخ شروع پروژه1370
تاريخ پایان پروژه1374
موقعيت مكاني پروژهدرياي خزر
پيشرفت پروژه%100
شرح خلاصه پروژه

طراحی تفصیلی و ساخت با مشخصات زیر:

– طول= 86/54 متر

– عرض= 34/53 متر

– ارتفاع بدنه= 62/7 متر

– آبخور= 57/4 متر

– 3 عدد پایه هر کدام به طول= 127 متر

– عمق آب عملیاتی= بین 7/7 تا 5/91 متر

– عمق حفاری = 6000 متر

– وزن کل = 8000 تن

– وزن خالص = 6100 تن

– وزن سازه بدنه= 2300 تن

– وزن پایه= 2100 تن

– وزن ماشین آلات= 1700 تن

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

دکل حفاری دریایی خود بالابر