دو فروند بارج 7000 تنی مهديس

دو فروند بارج 7000 تنی مهديس

عنوان پروژهدو فروند بارج 7000 تنی مهديس
کارفرماشرکت فن آوری آب ها ی عمیق
زمينه فعاليت پروژهکشتي سازي
نوع قراردادEPC
تاريخ پايان پروژهبهمن ماه 1389
موقعيت مكاني پروژهکارخانه کشتی سازی بوشهر
پيشرفت پروژه%100
شرح خلاصه پروژه

ظرفیت= 7000 تن
طول= 84 متر
عرض= 27 متر

ارتفاع= 6 متر

وزن هر یک از بارج ها= 1500 تن

محصول نهايي حاصل از بهره برداري پروژه

بارج 7000 تني