تعمیر و نگهداری سکوهای ناحیه 2

پروژه توسعه و نوسازی میدان رشادت 2

عنوان پروژه توسعه فاز 13 پارس جنوبی
زمينه فعاليت پروژهفراساحل
شرح خلاصه پروژهاجرای تعمیرات، نگهداری و بهره برداری محدود سکوهای واقع در ناحیه 2 پارس جنوبی
پيشرفت پروژه%5.54