تعمیرات خط لوله


عنوان پروژه پروژه تعمیرات خط لوله
پيشرفت پروژه%0
شرح خلاصه پروژه

تعمیرات خطوط لوله های دریایی، رایزرها، پایه های سکوها(جکت)، جی تیوب ها، کیسون ها، پایه های فلر و پل های ارتباطی و کلیه اجزای آنها در میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی